O projektu

 

 

Předkládaný CD-ROM završuje realizaci projektu s názvem „Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol“ (zkrácený název: „Další vzdělávání pracovníků škol“), registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.13/03.0016. Projekt byl realizován v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.13 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, v rámci 3. výzev globálních grantů v prioritní ose 1. a 2. výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2.

 

Projekt byl řešen ve dvouletém období, od listopadu 2010 do června 2012. Cílem projektu bylo vybavit pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol užitečnými poznatky z oblasti speciální pedagogiky, které by mohli dále využít ve své vlastní praxi.

 

V průběhu řešení projektu pořádal Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci cyklus tří několikatýdenních specificky zaměřených kurzů „Základy speciální pedagogiky“, „Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami“ a „Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami“.

 

Kurzy byly určeny pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol v rámci jednotlivých obcí Olomouckého kraje. Jednalo se o pedagogické pracovníky, kterým se v rámci předešlého vzdělání nedostalo informací a dovedností z oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a v současné době vzdělávacího integračního trendu tyto odborné kompetence potřebují v rámci plnění svých pracovních povinností.

 

Vzdělávání bylo tvořeno cyklem tří specificky zaměřených kurzů:

·         I. kurz: Základy speciální pedagogiky;

·         II. kurz: Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami;

·         III. kurz: Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

I. kurz: Základy speciální pedagogiky

Kurz „Základy speciální pedagogiky“ probíhal od 24. března do 12. května 2011 a nabídl účastníkům 10 lekcí v celkovém rozsahu 82 hodin. Byl koncipován tak, aby jeho účastníci získali přehled o jednotlivých typech speciálních vzdělávacích potřeb a dokázali se zorientovat ve specificích přístupu ke studentům s jednotlivými typy speciálních potřeb. Praktickým výstupem realizace první etapy kurzů je publikace Základy speciální pedagogiky, shrnující poznatky jednotlivých lekcí.

 

II. kurz: Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami

Kurz „Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami“ probíhal od 29. září do 20. října 2011 a nabídl účastníkům 8 lekcí v celkovém rozsahu 41 hodin. Účastníci získali přehled o jednotlivých typech poradenských služeb a o systému organizací poskytujících služby jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím zkvalitnili svoje další profesní působení v kontaktu s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s jejich blízkými osobami (rodiči). Praktickým výstupem realizace druhého kurzu je publikace Poradenství pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

III. kurz: Specifika komunikace s jedinci se specifickými potřebami

Kurz „Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami“probíhal od 23. února do 22. března 2012 a nabídl účastníkům 5 lekcí v celkovém rozsahu 60 hodin. V rámci kurzu frekventanti získali základní znalosti o specificích, odlišnostech a zvláštnostech komunikace s jedinci s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb. Informace v rámci výuky byly prezentovány moderní a atraktivní formou s využitím praktických příkladů, didaktické techniky a zážitkového učení. Výstupem je publikace Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Pro přijetí do kurzu nebyly vytvářeny žádné omezující podmínky (vyjma výše uvedené lokalizace, specifikace konečné cílové skupiny a podmínky, že z daného zařízení se musí zúčastnit vždy minimálně 2 pracovníci).

 

Kurzy byly poskytovány bezplatně, byly průběžně monitorovány a evaluovány spolu s jednotlivými etapami řešení projektu. Účastníci kurzů obdrželi po jejich skončení osvědčení, publikace shrnující obsah jednotlivých lekcí a další praktické materiály. Kurzy probíhaly v budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na Žižkově náměstí 5.

 

Řešitelský tým projektu:

Hlavní řešitelé: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.

Řešitelský tým (odborní pracovníci – lektoři, autoři studijních opor):

§  Mgr. Jiří Kantor (odborné zaměření: somatopedie, kombinované vady, alternativní a augmentativní komunikace)

§  Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. (odborné zaměření: etopedie)

§  Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. (odborné zaměření: psychopedie)

§  Mgr. Dita Finková, Ph.D. (odborné zaměření: tyflopedie)

§  Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. (odborné zaměření: specifické poruchy učení)

§  doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (odborné zaměření: logopedie)

§  Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D. (odborné zaměření: logopedie)

§  Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (odborné zaměření: surdopedie)

§  Mgr. Pavel Kučera (odborné zaměření: surdopedie)

Projektový manažer: Ing. Petra Ochmannová

Supervizor klíčových aktivit: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

Administrativní pracovník: Mgr. Jitka Králíková

 

Kontaktní údaje:

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc

 

Bližší informace o projektu lze získat na webových stránkách: http://www.kurzy-spp.upol.cz nebo na e-mailové adrese: kurzy-spp@seznam.cz.

 

 

Zpět  Nahoru